Vind jouw baan

Vind de ideale baan die bij jou past!

Voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN NORTHEAST PERSONEELSDIENSTEN 2019

Inhoudsopgave:

 • Gebruikersvoorwaarden ‘Northeast online inschrijven voor kandidaten, werknemers en zzp’er per 15-3-2018
 • Leveringsvoorwaarden opdrachtgevers en opdrachtnemers per 19-2-2019

Gebruikersvoorwaarden Northeast online inschrijven voor werknemers

Gebruikersvoorwaarden Northeast online inschrijven voor kandidaten, werknemers en zzp’er

inleiding

Northeast online inschrijven is het besloten gedeelte van de website en/of app van Northeast Personeelsdiensten, beschikbaar via de website en/of de app indien je een account hebt. Met een account op Northeast online inschrijven kan je – onder meer – op vacatures reageren, je gegevens inzien en beheren. Ga je via Northeast Personeelsdiensten aan de slag bij één van onze opdrachtgevers, dan heb je via Northeast online inschrijven tot twee jaar na einde dienstverband toegang tot relevante informatie en als je ingepland wilt worden via ons plansysteem kun je ook jouw beschikbaarheid inzien en aangeven.

Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor Northeast Personeelsdiensten geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht Northeast Personeelsdiensten niet om jou werk aan te bieden. Heb je gesolliciteerd of is voor of door jou een account aangemaakt, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat we dus – mondeling, schriftelijk en/of digitaal – contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, waaronder ook het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is jouw profiel zichtbaar voor – en kan je benaderd worden door – alle onderdelen (dochtermaatschappijen) van Northeast Personeelsdiensten in Nederland.

1. Toepasselijkheid

1.1

Deze gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website en/of app zijn van toepassing op elk gebruik van Northeast online inschrijven door natuurlijke personen, daaronder begrepen ZZP-ers, niet zijnde (potentiële) opdrachtgevers van Northeast Personeelsdiensten. Zij vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik mag maken van Northeast online inschrijven. Northeast Personeelsdiensten vraagt je de gebruikersvoorwaarden te lezen en te accorderen voordat je toegang krijgt en gebruik kunt maken van Northeast online inschrijven. Door akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden Northeast online inschrijven voor werknemers ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website. Je kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

1.2

Northeast Personeelsdiensten behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. Northeast Personeelsdiensten zal de aangepaste voorwaarden op deze website plaatsen en deze zijn ook via de app beschikbaar. Bij gebruik van Northeast online inschrijven zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website en/of in de app, van toepassing.

1.3

Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van specifieke tussen jou en Northeast Personeelsdiensten overeengekomen of overeen te komen voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden van een uitzendovereenkomst of opdrachtovereenkomst.

2. toegang tot Northeast online inschrijven

2.1

Voor het gebruik van – een onderdeel van – Northeast online inschrijven zijn (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. Indien je zelf een account hebt aangemaakt, ontvang je een e-mail met “bevestig je e-mailadres”. Indien Northeast Personeelsdiensten een account voor je heeft aangemaakt, ontvang je een mail met jouw gegevens.

Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Op de website staat een link waarin vermeld wordt hoe dit moet. In de app kun je gebruik maken van ‘login vergeten’ en vervolgens van ‘nieuw wachtwoord aanvragen’.

3. profiel in Northeast online inschrijven

3.1

Jouw profiel gebruiken wij om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op jouw wensen, voorkeuren en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd. Jouw profiel is opgebouwd uit de gegevens die je bij ons achterlaat en selecties die je zelf maakt. Ook kunnen we jouw zoekgedrag gebruiken om je beter op weg te helpen. Jouw gegevens kun je inzien en aanpassen. Hoe beter jouw profiel is ingevuld, hoe beter we je kunnen helpen. Zorg in ieder geval dat je gegevens correct zijn en up-to-date. Je kunt altijd verzoeken om tussenkomst van een medewerker van Northeast Personeelsdiensten. Heb je vragen dan kun je contact opnemen met de contactpersoon vermeld op de website.

3.2

Wil je dat je account en daarmee je profiel verwijderd wordt? Dit kun je zelf aangeven in Northeast online inschrijven. Je komt dan niet meer voor in het actieve bestand en wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Northeast Personeelsdiensten. Na drie maanden worden je gegevens definitief verwijderd (bij Uitzenden, Payrolling, Opdrachtovereenkomsten, Werving & Selectie zijn je gegevens ten behoeve van claims tot twee jaar beschikbaar).

Als je je account verwijdert zul je in de toekomst als je wilt solliciteren bij Northeast Personeelsdiensten een nieuw profiel moeten aanmaken.

Let op, als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld.

Indien je hebt gewerkt voor Northeast Personeelsdiensten gelden andere bewaartermijnen. In dat geval zijn je gegevens tot twee jaar na einde dienstverband in Northeast online inschrijven zichtbaar. Deze persoonsgegevens worden vervolgens na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Bepaalde persoonsgegevens zijn onder voorwaarden ten behoeve van bijv. claims, audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar) langer beschikbaar voor Northeast Personeelsdiensten.

Indien je nog niet wil dat jouw account na twee jaar wordt verwijderd dan kun je dat voorkomen door: jouw profiel bij te werken, je beschikbaarheid aan te geven of door gericht te solliciteren op een vacature. Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Northeast Personeelsdiensten overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

In ons Privacystatement Disclaimer kun je hier meer over lezen.

3.3

Northeast Personeelsdiensten behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website en/of app of de wet. Daarnaast is Northeast Personeelsdiensten gerechtigd je account(s) te sluiten indien je een bepaalde tijd geen gebruik meer hebt gemaakt van Northeast online inschrijven, uit dienst bent bij Northeast Personeelsdiensten en/of niet meer bij Northeast Personeelsdiensten staat ingeschreven voor vast of tijdelijk werk.

4. gebruik van Northeast online inschrijven

4.1

Je dient je bij het gebruik van Northeast online inschrijven te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden en alle instructies van Northeast Personeelsdiensten – op Northeast online inschrijven, per e-mail of anderszins beschikbaar gesteld – met betrekking tot het gebruik van Northeast online inschrijven. Daarnaast dien je de gebruiksinstructies regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop.

4.2

Toegang tot en gebruik van Northeast online inschrijven voor werknemers is voorbehouden aan natuurlijke personen als bedoeld in artikel 1.1, die op zoek zijn naar of geïnteresseerd zijn in (ander) werk voor hen zelf. (De informatie op) Northeast online inschrijven is uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan een account op Northeast online inschrijven aan te maken onder een valse naam en/of Northeast online inschrijven oneigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld om nadere informatie omtrent vacatures te verkrijgen en die aan te wenden om buiten Northeast Personeelsdiensten om bij de betreffende opdrachtgever te solliciteren of eigen kandidaten voor te stellen.

4.3

Northeast online inschrijven wordt gebruikt voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten uitzendovereenkomsten en wijzigingen daarin en andere voor de uitzending of detachering relevante informatie, zoals bijvoorbeeld je beschikbaarheid en de uren waarop je bent ingeroosterd. We verwachten dat je de gegevens in Northeast online inschrijven regelmatig bijwerkt en daar waar nodig tijdig reageert.

4.4

Je kan Northeast online inschrijven niet gebruiken als opslagplaats van unieke gegevens of back-up daarvan. De informatie op Northeast online inschrijven wordt niet onbeperkt voor je getoond en bewaard. Je dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van gegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van op jou rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst.

Als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld. Indien je voor ons hebt gewerkt, zijn jouw gegevens nog tot twee jaar nadat je voor het laatst voor ons hebt gewerkt, voor jou beschikbaar in Northeast online inschrijven.

TIP: zorg op tijd voor een adequate back-up van jouw gegevens.

6. werking en beschikbaarheid Northeast online inschrijven

6.1

Northeast Personeelsdiensten zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van Northeast online inschrijven te waarborgen. Northeast Personeelsdiensten staat echter niet in voor de ongestoorde werking en beschikbaarheid van Northeast online inschrijven. Northeast Personeelsdiensten is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Northeast online inschrijven door overmacht (waaronder begrepen storingen op het internet of andere verbinding, storingen van je telefoon of besturingssysteemhacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jou zelf of door jou ingeschakelde derden en sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

6.2

Meld storingen in Northeast online inschrijven direct aan Northeast Personeelsdiensten via telefoonnummer: 0651537474. Je bent gehouden medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.

6.3

Northeast Personeelsdiensten is gerechtigd (maar niet verplicht) Northeast online inschrijven aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Northeast Personeelsdiensten zal je, waar nodig en mogelijk, vooraf informeren omtrent aanpassingen, die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met Northeast Personeelsdiensten.

6.4

Northeast Personeelsdiensten kan digitaal (Vera, de virtuele assistent of via de hulp en feedback optie in de app) of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Northeast online inschrijven. Zij is daartoe echter niet verplicht.

7. Informatie op Northeast online inschrijven

7.1

Indien je via de website en/of app of per e-mail informatie aan Northeast Personeelsdiensten doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. Northeast Personeelsdiensten mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Northeast Personeelsdiensten is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

7.2

Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/ge-uploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door Northeast Personeelsdiensten is de registratie hiervan in de systemen van Northeast Personeelsdiensten beslissend.

7.3

Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of – naar de mening van Northeast Personeelsdiensten – onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. Northeast Personeelsdiensten behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

8. Beveiliging

8.1

De gegevens die je bij ons achterlaat, beveiligen we met de modernste technieken om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in Northeast online inschrijven te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:

b.

Northeast Personeelsdiensten maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;

c.

Northeast Personeelsdiensten gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen Northeast Personeelsdiensten toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.

8.2

Het is helaas niet mogelijk om volledig uit te sluiten dat jouw gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. Northeast Personeelsdiensten aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien jouw gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van Northeast Personeelsdiensten.

9. privacy

Via Northeast online inschrijven en bij het aanmaken van een account voor Northeast online inschrijven wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. Northeast Personeelsdiensten zal je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen overeenkomstig het Privacystatement Disclaimer. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via jouw contactpersoon. Meer informatie vind je in het Privacystatement Disclaimer.

 

Leveringsvoorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN NORTHEAST PERSONEELSDIENSTEN

 

Inleidende bepalingen

 

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Northeast Personeelsdiensten (hierna: Northeast) goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook levert.
 2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. Mochten één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of enig daarmee samenhangend document, ongeldig of onverbindend worden verklaard, dan zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overeenkomst niet aantasten voor zover het andere bepalingen dan de ongeldige betreft. In een dergelijk geval zal de ongeldige bepaling of zullen de ongeldige bepalingen worden vervangen door wel geldige en bindende bepaling(en), die zo weinig mogelijk – gelet op doel en strekking van de overeenkomst – zullen afwijken van de ongeldige bepalingen.
 4. De opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes en overeenkomsten van Northeast.
 5. Wanneer Northeast niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of Northeast het recht verliest om in andere gevallen strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Definities aanbiedingen: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van opdrachten of overige (raam)overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en prijsopgaves;

kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Northeast aan de opdrachtgever is voorgesteld, althans met wie de opdrachtgever via Northeast in contact is gekomen met het oog op ófwel het aangaan van een arbeidsverhouding met die kandidaat ófwel de terbeschikkingstelling van die persoon aan de opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde; tarief: het door de opdrachtgever aan Northeast verschuldigde tarief voor de op grond van de opdracht verrichte of te verrichten dienst, exclusief BTW; Uitzendkracht/payrollmedewerker: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met een payrollbureau via Northeast teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door Northeast verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn geheel vrijblijvend, tenzij Northeast, met vermelding van een termijn voor aanvaarding, een bindend aanbod heeft gedaan. Mondelinge toezeggingen verbinden Northeast slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Aanbiedingen/offertes/opdrachtbevestigingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Northeast daaraan niet gebonden.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Northeast niet.

 

Opdracht

 

Artikel 4. Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. Telkens indien door opdrachtgever een opdracht aan Northeast wordt gegeven en deze opdracht door Northeast wordt aanvaard, komt er een afzonderlijke overeenkomst tot stand.
 2. De opdracht of overige overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan of door Northeast schriftelijk bevestigd. De opdracht is daarmee definitief, tenzij de opdrachtgever per omgaande en uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na datum van de bevestiging schriftelijk aan Northeast meldt dat de bevestiging een onjuiste weergave bevat van hetgeen is overeengekomen.
 3. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Verlenging van de opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk, indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 4. In geval van tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever behoudt Northeast zich het recht voor bij opdrachtgever de in de opdrachtbevestiging opgenomen fee plus daadwerkelijk gemaakte (on)kosten in rekening te brengen. Onder tussentijdse beëindiging in de zin van dit lid wordt mede verstaan het tussentijds wijzigen van het functieprofiel in de ruimste zin des woords. Een opdracht is niet tussentijds opzegbaar tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
 5. Elke opdracht kan onmiddellijk, zonder enige opzegtermijn, door de andere partij worden opgezegd, indien:
  • de andere partij in verzuim is en de tekortkoming van de andere partij de opzegging rechtvaardigt; • de andere partij geliquideerd is;
  • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of hiertoe een verzoek is gedaan; of
  • de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd. De partij die op grond van dit artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging. Alle vorderingen van Northeast worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.
 6. Een opdracht kan door Northeast worden ontbonden indien de functieeisen/opdracht in de praktijk zodanig onredelijk blijken te zijn dat Northeast geen geschikte kandidaat kan voorstellen. Eveneens kan de opdracht worden ontbonden door Northeast als de functie-eisen /opdracht-eisen gedurende de opdracht zodanig worden gewijzigd dat het functieprofiel daardoor wijzigt. Indien deze ontbinddingsgronden zich voordoen is opdrachtgever Norteast 50% van het overeengekomen

honorarium verschuldigd

 

Artikel 5. Persoonsgegevens

 1. Partijen zullen alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een kandidaat/medewerker die gedurende de werving en selectieronde/ terbeschikkingstelling kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk en met inachtneming van de geldende privacy wetgeving behandelen. Dit houdt onder meer in dat persoonsgegevens alleen mogen worden vastgelegd en gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt, zoals het werven en selecteren van de medewerker, de registratie als kandidaat, de uitvoering van de opdracht.
 2. Opdrachtgever zal de kandidaat/medewerker op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk(e) doeleinde(n) deze gegevens worden verwerkt.
 3. Alle door Northeast verstrekte gegevens aan opdrachtgever met betrekking tot kandidaten/medewerkers dienen na afloop van de opdracht te worden vernietigd door opdrachtgever.

 

Artikel 6. Vertrouwelijkheid

 1. Northeast en opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. De geheimhouding geldt voor alle informatie waarvan partijen behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is. De geheimhouding geldt niet als door de wet of overheidsinstantie een informatieplicht wordt opgelegd of overleg noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 2. De door Northeast verstrekte adviezen/consultaties en ondersteuning, zijn vertrouwelijk van karakter en dienen als zodanig door opdrachtgever te worden behandeld.

 

Artikel 7. Facturatie en betaling

 1. Tarieven zijn             allen           exclusief    omzetbelasting,          toeslagen en (on)kostenvergoeding.
 2. Facturatie geschiedt door middel van het verzenden van digitale facturen in de vorm van een pdf-bestand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Bezwaren tegen de juistheid van de facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Northeast te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de wederpartij zijn rechten verloren.
 4. Bij betwisting van de factuur is opdrachtgever desalniettemin gehouden tot betaling. De opdrachtgever mag zich niet beroepen op verrekening/schuldvergelijking.
 5. Door opdrachtgever verlangde aanvullende werkzaamheden, anders dan de werkzaamheden die vooraf zijn overeengekomen in de overeenkomst, worden op basis van nacalculatie geleverd. Kosten voor aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht, komen voor rekening van opdrachtgever.
 6. Betaling van de factuur dient binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum te geschieden.
 7. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat Northeast tot ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval

is de opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.

 1. Indien Northeast overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is de opdrachtgever gehouden Northeast alle gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de terzake ingeschakelde derden en alle kosten die Northeast binnen haar eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijke aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. In geval van incasso van de verschuldigde bedragen heeft Northeast de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen of die kosten fort faire te bepalen op 15% van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.
 2. Het afgesproken tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht door opdrachtgever is aanvaard. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi)overheidsmaatregelen zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en). Prijsstijgingen die het gevolg zijn van de loonkostenontwikkeling bij Northeast en/of het payrollbureau zullen jaarlijks per 1 januari worden doorberekend of bij cao wijzigingen. Northeast heeft het recht om de prijzen jaarlijks te indexeren conform CBS-index zakelijke dienstverlening.

 

Artikel 8. Nakoming opdracht

 1. Northeast is gehouden zich in te spannen om de opdracht en/of overige overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien en voor zover Northeast deze verplichting niet nakomt, is Northeast gehouden tot vergoeding van de daaruit rechtstreeks voortvloeiende schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Northeast en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Northeast. De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van € 1.500,- per opdracht. Northeast is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolg schade) en dus nimmer gehouden om indirecte schade te vergoeden.
 2. De opdrachtgever verstrekt aan Northeast alle benodigde informatie en verleent ook overigens aan Northeast alle redelijkerwijs te verlangen medewerking om Northeast in staat te stellen de opdracht en/of de overige overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. In geval van overmacht aan de zijde van Northeast wordt de uitvoering van de opdracht/overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van Northeast om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever slechts is gehouden tot het betalen van een door Northeast te bepalen redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde. Als overmacht gelden in ieder geval: brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, stremming van het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van het vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat Northeast verplicht is de invloed daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Northeast voor elke aansprakelijkheid van derden in verband met de opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Northeast. Indien Northeast ondanks de vrijwaring wordt aangesproken en Northeast de schade heeft moeten betalen, heeft Northeast voor het gehele voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op de opdrachtgever recht van regres.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen Northeast en opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Northeast waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Northeast zijn woonplaats heeft.
 3. In onderling overleg kunnen partijen kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

 

Algemene bepalingen Werving en Selectie

 

Artikel 10. Werving en selectie

 1. Northeast zal de werving en selectie van kandidaten verrichten op basis van een opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de kandidaat of op basis van een opdracht tot terbeschikkingstelling van de kandidaat aan opdrachtgever (via payroll).
 2. Northeast kan ook uit eigen beweging, zonder een daartoe strekkende opdracht of verzoek van de opdrachtgever, potentieel geschikte kandidaten aan de opdrachtgever aanbieden met het oog op (mogelijke) vacatures.
 3. Northeast is gerechtigd bij de werving van kandidaten voor opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever verstrekt Northeast tijdig alle voor de goede uitvoering van de opdracht en/ of overige overeenkomst relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties, (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht
 5. Northeast bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de kandidaten, welke kandidaten zij aan de opdrachtgever voorstelt. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde kandidaat af te wijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
 6. Werving en selectieopdrachten gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, op basis van exclusiviteit. Dit betekent dat Northeast de enige partij is die de opdracht heeft om de werving en selectie te verrichten. Mochten zich kandidaten aanmelden via de opdrachtgever of via derden, dan worden deze kandidaten in de procedure meegenomen. Northeast moet door opdrachtgever over dergelijke kandidaten worden geïnformeerd.
 7. Northeast zal zich inspannen tijdig een potentieel geschikte kandidaat aan te bieden. Northeast schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Northeast om welke reden dan ook niet of niet tijdig een kandidaat kan aanbieden. Northeast is niet aansprakelijk, indien een door haar voorgestelde kandidaat:
  • om welke reden dan ook niet als uitzendkracht ter beschikking kan worden gesteld aan de opdrachtgever; of
  • geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever wenst aan te gaan of een aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) weer beëindigt.
 8. Northeast is niet aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van kandidaten en medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen en verwachtingen, tenzij die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming bij de selectie.

 

Bijzondere bepalingen Werving en Selectie zonder Payrollconstructie 

 

Artikel 11. Werving en selectie gericht op arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat

 1. Elke opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat eindigt door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht of van rechtswege op het moment dat de opdrachtgever aangeeft voor zich en/of middels dan wel voor derden met een door Northeast voorgedragen kandidaat een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat.
 2. De opdrachtgever en de kandidaat beslissen of en zo ja, onder welke voorwaarden zij een arbeidsverhouding wensen aan te gaan en in stand wensen te houden.
 3. De opdrachtgever is voor de werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen hem en de kandidaat het in de opdracht(bevestiging) vermelde tarief aan Northeast verschuldigd. Bij gebreke van de vermelding van een tarief in de opdracht(bevestiging) is de opdrachtgever de in de aanbieding van Northeast vermelde vergoeding verschuldigd. Is ook in de aanbieding geen tarief vermeld, dan bedraagt het tarief 45 % van het voor de functie van de kandidaat bij een voltijds dienstverband geldende jaarsalaris (ongeacht of de opdracht was voor een parttime/fulltime dienstverband) inclusief vakantiebijslag. Indien aan Northeast geen salaris is doorgegeven, zal Northeast een arbeidsmarkt- conform jaarsalaris vaststellen op basis van de bij Northeast bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt. Tenzij anders overeengekomen is het tarief alleen verschuldigd, indien de opdrachtgever of een door deze aangewezen derde daadwerkelijk een arbeidsverhouding aangaat met een kandidaat die door Northeast is voorgesteld of waarmee de opdrachtgever anderszins via Northeast in contact is gekomen. Het tarief is ook verschuldigd, indien de kandidaat in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, en later alsnog wordt aangenomen.
 4. Het tarief is inclusief de kosten van de door Northeast gebruikelijk ingezette wervingsmiddelen en -activiteiten. Het tarief is exclusief de kosten, verbonden aan aanvullende – in overleg met de opdrachtgever toegepaste wervingsmiddelen of -activiteiten alsmede door de kandidaat in verband met de selectieprocedure gemaakte reis- en/of verblijfskosten. Deze kosten worden separaat en onafhankelijk van de uitkomst van de bemiddeling in rekening gebracht, ook indien de opdrachtgever de opdracht opzegt of intrekt zonder dat hij een arbeidsverhouding is aangegaan met een door Northeast voorgestelde kandidaat.
 5. Indien een door Northeast bemiddelde kandidaat binnen de door de wet gestelde proeftijd uit eigen beweging de arbeidsovereenkomst beëindigd of indien aantoonbaar blijkt dat de kandidaat ongeschikt is voor de beoogde functie, zal Northeast eenmalig, mits opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen aan Northeast heeft voldaan, naar beste vermogen een nieuwe kandidaat trachten te werven en selecteren voor dezelfde functie. Voor de opdrachtgever zijn hieraan geen kosten verbonden behoudens eventuele advertentiekosten. In alle andere gevallen blijft opdrachtgever het overeengekomen tarief verschuldigd.
 6. Tenzij anders overeengekomen wordt het tarief in rekening gebracht, zodra de opdrachtgever heeft aangegeven een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een door Northeast voorgestelde kandidaat of zodra aan Northeast bekend is geworden dat de opdrachtgever een arbeidsverhouding met een kandidaat zal aangaan of is aangegaan.
 7. Indien een (potentiële) opdrachtgever via Northeast in contact is gekomen met een kandidaat (bijvoorbeeld doordat deze door Northeast aan hem is voorgesteld met het oog op de terbeschikkingstelling van die kandidaat aan of de totstandkoming van een arbeidsverhouding met die opdrachtgever) en de opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde een arbeidsverhouding met die kandidaat aangaat binnen 2 jaar nadat het contact tot stand is gekomen, wordt de (potentiële) opdrachtgever geacht een opdracht tot werving en selectie als bedoeld in dit artikel te zijn aangegaan met Northeast en is hij het in lid 3 genoemde tarief aan Northeast verschuldigd met een boete van 10% over het tarief, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Onder arbeidsverhouding wordt onder meer verstaan: arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, overeenkomst van opdracht, het ter beschikking laten stellen van de kandidaat aan de opdrachtgever door een derde.
 8. Indien de opdrachtgever met meer kandidaten uit de desbetreffende selectieprocedure arbeidsovereenkomsten wenst aan te gaan, dan is voor elke volgende aan te nemen kandidaat 90% van het tarief verschuldigd.

 

Bijzondere bepalingen Werving & Selectie met Payrollconstructie

 

Artikel 12. Payroll.  

 1. De administratieve afhandeling van de verloning en facturatie gaat via een payrollbureau. Gedetacheerde en uitgezonden medewerkers / kandidaten komen bij het door Northeast aangewezen payrollbureau op de payroll en dit payrollbureau is derhalve juridisch werkgever. Het payrollbureau zal de declarabele uren factureren aan Opdrachtgever. Derhalve zijn de algemene voorwaarden van het payrollbureau van toepassing op uitzendingen en detacheringen. Uitzondering daarop zijn de hieronder vastgelegde bepalingen, mits deze daarvan afwijken.
 2. De opdrachtgever meldt de payrollmedewerker aan bij een door Northeast aan te wijzen Payrollbureau door middel van het correct door hem en de payrollmedewerker ingevulde (digitale) opgaveformulier van het Payrollbureau. De opdrachtgever controleert of het door de payrollmedewerker in te vullen deel van het opgaveformulier correct en volledig is ingevuld. Het opgaveformulier dient uiterlijk 2 dagen voor de beoogde ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst door het

Payrollbureau ontvangen te zijn.

 1. Slechts bij zaken betrekking hebbende op de verloning en facturatie kan er tussen het payrollbureau en Opdrachtgever contact zijn. In alle andere gevallen is Northeast eerste en enige aanspreekpunt.
 2. Het Payrollbureau heeft het recht een opgaveformulier niet in behandeling te nemen (en dus geen arbeidsovereenkomst met de payrollmedewerker aan te gaan). Met het invullen en verzenden van het opgaveformulier ontstaat nog geen arbeidsovereenkomst tussen de payrollmedewerker en het Payrollbureau. De arbeidsovereenkomst komt pas tot stand nadat het Payrollbedijf dit schriftelijk hetzij digitaal bevestigd heeft door middel van de bevestiging van opdracht.
 3. De opdrachtgever is voor de bemiddeling tussen hem en het Payrollbureau het in de opdracht(bevestiging) vermelde tarief aan Northeast verschuldigd. Bij gebreke van de vermelding van een tarief in de opdracht(bevestiging) is de opdrachtgever de in de aanbieding van Northeast vermelde vergoeding verschuldigd. Is ook in de aanbieding geen tarief vermeld, dan bedraagt het tarief € 50 per uur excl. reiskosten.
 4. Indien een (potentiële) opdrachtgever via Northeast in contact is gekomen met een kandidaat (bijvoorbeeld doordat deze door Northeast aan hem is voorgesteld met het oog op de terbeschikkingstelling van die kandidaat aan of de totstandkoming van een arbeidsverhouding met die opdrachtgever) en de opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde een arbeidsverhouding met die kandidaat aangaat binnen 2 jaar nadat het contact tot stand is gekomen, wordt de (potentiële) opdrachtgever geacht een opdracht tot werving en selectie als bedoeld in dit artikel te zijn aangegaan met Northeast en is hij het tarief van 45 % van het voor de functie van de kandidaat bij een voltijds dienstverband geldende jaarsalaris (ongeacht of de opdracht was voor een parttime/fulltime dienstverband) inclusief vakantiebijslag aan Northeast verschuldigd met een boete van 10% over het tarief, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Onder arbeidsverhouding wordt onder meer verstaan: arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, overeenkomst van opdracht, het ter beschikking laten stellen van de kandidaat aan de opdrachtgever door een derde.
 5. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de tussen de opdrachtgever en Northeast overeengekomen opzegtermijn, doch minimaal met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Een opdracht is niet tussentijds opzegbaar tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
 6. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hierop geldt één uitzondering; als in de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en Payrollbureau een proeftijd is opgenomen en de Payrollbureau de arbeidsovereenkomst nog tijdens deze proeftijd kan beëindigen, mag de opdrachtgever de opdracht gedurende deze proeftijd beëindigen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 7. Opdrachtgever heeft na 1040 gewerkte uren de mogelijkheid de ingeleende medewerker zelf in dienst te nemen. Northeast brengt dan wervings- en selectievergoeding in rekening van minimaal 9500 euro. Neemt opdrachtgever de medewerker eerder in dienst, geldt het in artikel 6 weergegeven tarief.
 8. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren.
 9. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de payrollmedewerker correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendmedewerker, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
 10. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat Northeast aansluitend aan de door de payrollmedewerker gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Northeast wordt verstrekt.
 11. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de payrollmedewerker de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de payrollmedewerker de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is het payrollbureau gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de payrollmedewerker, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.
 12. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de payrollmedewerker aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de payrollmedewerker bij ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de payrollmedewerker bij Payrollbureau ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever

Projecten

 1. Projecten worden uitgevoerd op basis van payrolling. Het onder artikel 12 (payroll) geldt aldus ook voor projecten.
 2. Northeast wijst de medewerker aan die het project gaat oppakken bij opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever erkent en onderkent dat het welslagen van het project afhankelijk is van zijn volledige medewerking. Indien opdrachtgever naar het oordeel van Northeast onvoldoende meewerkt, mag Northeast de overeenkomst ontbinden.